Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 301lite.com obowiązujący 1.08.2017r.

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy 301lite działający pod adresem 301lite.com prowadzony jest przez

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

 

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Thinklabs Sebastian Stojek zwana jest dalej "Thinklabs".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu 301lite zwany jest dalej Sklepem Internetowym lub Sklepem

 

II. Strony transakcji

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem”).

 • Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Thinklabs Sebastian Stojek

 

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 • Firma Thinklabs Sebastian Stojek będąca Operatorem sklepu internetowego 301lite jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 • Operator przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

 • Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 • Klient zapisując się na newsletter sklepu internetowego 301lite.com, którego operatorem jest Thinklabs Sebastian Stojek wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 • Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu internetowego 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek

 

IV. Produkty

 • Sklep Internetowy oferuje licencje na oprogramowanie (zwane dalej „Produktami”).

 • Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są wolne od wad.

 • Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwości Produktu.

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 • Operator może odstąpić od umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym, iż zostaną mu zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

 

V. Ceny

 • Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek podawane są w polskich złotych (PLN).

 • Ceny podawane przez Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

 

VI. Zamówienie

 • Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym 301lite.com, którego operatorem jest Thinklabs Sebastian Stojek można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

 • Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy 301lite.com którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych informacji przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek. W przypadku nie kompletności informacji lub braku poprawności Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek może odstąpić od realizacji zamówienia.

 • Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.

 • Wszystkie zamówienia realizowane są do 24 godzin (w dni robocze). Termin realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego pełnej kwoty za zamówienie.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.

 

VII. Płatność

Przelew

Po wybraniu płatności przelewem do klienta wysyłany jest e-mail z zamówieniem, numerem konta oraz potrzebnymi danymi. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 (trzech) dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

Płatności należy dokonywać na konto:

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

nr konta:
63 1140 2004 0000 3102 7497 3422

tytuł przelewu: 301lite "nazwa licencji"
np. "301lite medium"

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi Thinklabs Sebastian Stojek zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. Procedury reklamacyjne

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.

 • W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne.

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

 • Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla Operatora.

 • Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych firmy Thinklabs Sebastian Stojek lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa firmy Thinklabs Sebastian Stojek. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy 301lite.com, którego operatorem jest firma Thinklabs Sebastian Stojek.

 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Operatora nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

 • Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania Klienta. 

About

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Contact

Products cart

Your cart
0
©2021 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search