Licencja eula

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ THINKLABS

 

WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY.

 

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA (dalej nazywana także „LICENCJĄ” lub „EULA”) określa zasady użytkowania i korzystania z licencji, polegającej na umożliwieniu użytkowania oprogramowania Narzędzia 301lite (dalej nazywanego także „Oprogramowaniem”). Firma Thinklabs może okresowo i według własnego uznania aktualizować lub modyfikować niniejszą umowę EULA. Najbardziej aktualną wersję umowy EULA można znaleźć pod adresem: http://www.301lite.com/eula

Zakup, Pobranie, Instalacja lub Użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację niniejszej umowy.

LICENCJODAWCĄ jest Thinklabs Sebastian Stojek, 32-090 Słomniki, 3 maja 28, NIP: 6821526172

LICENCJOBIORCĄ jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca, pobierająca lub zakupująca OPROGRAMOWANIE.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akceptując niniejszą umowę EULA, LICENCJOBIORCA uzyskuje ograniczoną, osobistą, obowiązującą na całym świecie, wolną od honorariów autorskich (royalty-free) nieprzenośną, niepodlegającą dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji, nieprzekazywalną i niewyłączną licencję na użytkowanie niniejszego oprogramowania, która może być ograniczona czasowo w sposób wskazany poniżej. Poza przypadkami, w których oprogramowanie jest udostępniane na serwerach przez firmę Thinklabs lub jej autoryzowanego partnera hostingowego, a LICENCJOBIORCA uzyskuje do niego dostęp zdalnie, LICENCJOBIORCA ma prawo użytkować jedną (1) kopię niniejszego oprogramowania (a) do celów prywatnych i niekomercyjnych jako użytkownik prywatny i (lub) (b) do celów komercyjnych, jako usługodawca w firmie komercyjnej („użytkownik biznesowy”).

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA, jak również prawa do ewentualnie załączonych materiałów drukowanych i elektronicznych oraz do wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA, przysługują LICENCJODAWCY. OPROGRAMOWANIE jest przekazywane LICENCJOBIORCY na zasadzie licencji, a nie sprzedaży. LICENCJOBIORCA musi nabyć Oprogramowanie zgodnie z prawem, od firmy Thinklabs. W przeciwnym razie LICENCJOBIORCA nie ma prawa użytkować OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu lub dołączonych do niego materiałach. LICENCJOBIORCA rozumie i akceptuje fakt, że firma Thinklabs ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.

 

OGRANICZENIA LICENCYJNE

LICENCJODAWCA, udziela niniejszym LICENCJOBIORCY odpłatnej licencji, bez prawa wyłączności, na używanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA pod zadeklarowanym adresem IP oraz powiązanej z adresem IP Domenie Internetowej należącej do LICENCJOBIORCY.

LICENCJOBIORCA nie może sprzedawać ani w inny sposób odpłatnie rozporządzać OPROGRAMOWANIEM ani udzielać odpłatnego dostępu do żadnej z funkcji oferowanych przez OPROGRAMOWANIE.

LICENCJA obejmuje prawa do aktualizacji krytycznych w ramach wersji. Przez co rozumie się aktualizacje oznaczone symbolem XX.YY. Przykładowo (2.56). Gdzie YY to kolejne wydania aktualizacji. Warunkiem otrzymania aktualizacji jest przesłanie aktualnego pliku licencji, „license.key” oraz akceptacja umowy licencyjnej obowiązującej w dniu wydania aktualizacji.

Po otrzymaniu aktualizacji, LICENCJOBIORCA nie może użytkować starszej wersji OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA nie może podejmować, powodować, wyrażać zgody, ani upoważniać do podejmowania modyfikacji, dekompilacji, dezasemblacji, tłumaczenia lub łamania kodu OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii OPROGRAMOWANIA innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA nie może przenieść praw wynikających z LICENCJI innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA zgadza się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odbioru ani nie zmieniać treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych praw LICENCJODAWCY.

LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że uruchomienie OPROGRAMOWANIA na większej niż zadeklarowana ilości kopii OPROGRAMOWANIA skutkuje unieważnieniem LICENCJI bez zwrotu poniesionych przez LICENCJOBIORCĘ kosztów.

Kod źródłowy OPROGRAMOWANIA nie jest publicznie jawny. LICENCJODAWCA udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA w postaci niezakodowanej.

LICENCJOBIORCA nie może upubliczniać kodu OPROGRAMOWANIA w całości lub fragmentach w żadnej formie. Upublicznienie kodu powoduje unieważnienie LICENCJI, bez zwrotu kosztów poniesionych przez LICENCJOBIORCĘ.

LICENCJODAWCA ma prawo dochodzić odszkodowania od LICENCJOBIORCY z tytułu strat poniesionych w wyniku upublicznienia kodu, jeśli LICENCJOBIORCA przyczynił się do tego upublicznienia.

LICENCJOBIORCA nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. LICENCJOBIORCA oświadcza i gwarantuje firmie Thinklabs, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa i wszystkich przepisów odnoszących się do wykorzystywania Oprogramowania, w tym również prawa ochrony danych i prywatności. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli firma Thinklabs zostanie pozwana do sądu lub otrzyma roszczenie osoby trzeciej z tytułu (a) działań LICENCJOBIORCY, (b) braku wymaganych działań LICENCJOBIORCY lub (c) Zawartości LICENCJOBIORCY, LICENCJOBIORCA zgadza się przejąć odpowiedzialność za firmę Thinklabs, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko niej. LICENCJOBIORCA może otrzymywać aktualizacje, poprawki błędów, rozszerzenia lub ulepszenia funkcji albo inne dane związane z Oprogramowaniem (zwane zbiorczo „Aktualizacjami”), które będą pobierane na komputer LICENCJOBIORCY z informacją opisującą zawartość i cel aktualizacji. W niektórych przypadkach LICENCJOBIORCA ma możliwość odrzucenia Aktualizacji, wskutek czego Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. W określonych sytuacjach Aktualizacja może być wymagana do zachowania funkcjonalności Oprogramowania, a ukończenie instalacji jest niezbędne, aby nadal je użytkować. Jeśli Oprogramowanie jest udostępniane na serwerach, instalacja aktualizacji może przebiegać automatycznie.

 

OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

LICENCJODAWACA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego administrowania OPROGRAMOWANIEM lub siecią komputerową, w której jest używany. W szczególności dotyczy to niezgodności sugerowanych wersji komponentów rekomendowanych do poprawnego działania OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE do działania wymaga połączenia z serwerami trzecimi.

OPROGRAMOWANIE zawiera elementy mające na celu rozłożenie połączeń nawiązywanych z serwerami innymi niż LICENCJOBIORCY. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za możliwe blokady dostępu do usług dostarczanych przez serwery trzecie, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania OPROGRAMOWANIA oraz za skutki spowodowane przez blokady dostępu.

LICENCJODAWCA ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem OPROGRAMOWANIA do wysokości ceny jego wersji podstawowej, określonej według jego cennika na dzień powstania szkody

LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem OPROGRAMOWANIA jeżeli wynikła ona wskutek nieprawidłowego administrowania OPROGRAMOWANIEM na serwerze, jego konserwacji lub dana funkcjonalność zależy od dostępności usług innych podmiotów lub witryn internetowych.

LICENCJODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych danych. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany we własnym zakresie wykonywać kopię bezpieczeństwa wszystkich danych.

LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE”. OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNĄ. FIRMA THINKLABS NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI I NIE PONOSI BEZPOŚREDNIEJ ANI POŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY „OPEN SOURCE” ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU.

 

WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA

Jeśli Oprogramowanie otrzymane lub otwierane przez LICENCJOBIORCĘ z niniejszą umową EULA jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta, LICENCJOBIORCA rozumie, że Oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego firmy Thinklabs. Oprogramowanie może zawierać błędy, wady i inne problemy powodujące awarię systemów komputerowych i utratę danych. OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST ZATEM DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” A FIRMA THINKLABS NIE UDZIELA NA NIE ŻADNYCH GWARANCJI I NIE PONOSI W ZWIĄZKU Z NIM ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA.

 

OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ.

Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna, próbna, „nie do sprzedaży” („NFS”) lub „nie do odsprzedaży” („NFR”) (zwane dalej „Wersją próbną”), LICENCJOBIORCA może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania wyłącznie do celów ewaluacji i (lub) demonstracji. Jeśli LICENCJOBIORCA nie zostanie do tego upoważniony przez firmę Thinklabs, nie może używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych. LICENCJOBIORCA rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za Oprogramowanie, aby je dalej użytkować. Jeśli LICENCJOBIORCA nie zapłaci za Oprogramowanie, jego licencja wygaśnie. Po upływie okresu próbnego LICENCJOBIORCA musi niezwłocznie zaprzestać użytkowania Wersji próbnej, a także usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie elektroniczne, w tym całą dokumentację użytkownika, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera LICENCJOBIORCY i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Wersja próbna była zainstalowana. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na użytkowanie Wersji próbnej.

 

POZOSTAŁE POSTANOWANIA

LICENCJOBIORCA zobowiązany jest umieścić informację o autorze OPROGRAMOWANIA. W szczególności publikować Logotyp, będący jednocześnie odnośnikiem do strony www.301lite.com, w stopce każdej podstrony OPROGRAMOWANIA, wyjątek stanowi wprowadzenie odpowiedniej opłaty za usunięcie wyżej wskazanych danych, zgodnie z cennikiem prezentowanym w witrynie www.301lite.com.

LICENCJOBIORCA uzyskuje dostęp do danej funkcjonalności OPROGRAMOWANIA zgodnie z wniesionymi opłatami. Dostęp do poszczególnych funkcji określa plik „license.key, który jest dostarczany po pełnym opłaceniu dostępu do danej funkcjonalności.

LICENCJODAWACA nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji OPROGRAMOWANIA poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od LICENCJODAWCY nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania LICENCJOBIORCY.

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

 

Dane adresowe

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Kontakt

©2020 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search